Horlamada Yeni Yöntem | KBB Merkezi

Horlamada Yeni Yöntem

Uvulapalatopeksi

Uyku esnasında yumuşak damağın titreşimi sonucunda ortaya çıkan horlama, yaşla artış göstermekle birlikte, erkeklerin % 40’nda, kadınların % 28’inde gözlenmektedir.

Günümüzde horlamanın tedavisine yönelik birçok yöntem tanımlanmıştır. Horlamanın tedavisinde en çok kullanılan yöntemler uvulopulatofarengeoplasti ( UPPP) ve laser uvulopalatoplastidir (LAUP). UPPP ve LAUP’un neden olduğu komplikasyonlar ve morbidite riski, normal velofarengeal fonksiyonu bozmayan yeni tekniklerin araştırılmasınıgerekli hale getirmektedir.

Tarafımdan tanımlanan uvulopalatopeksi yöntemi, morbidite riski taşımadan fizyopatolojinin düzeltilmesine yöneliktir. Bu amaçla uvula ve yumuşak damağı asmak için otolog fasya lata kullanıldı. Bu çalışmaya fasya lata kullanılarak uvulopalatopeksi operasyonu uygulanan 38 hasta dahil edildi. Postoperatif 3 ayda ve 1. yılda yapılan kontollerde ise horlamanın tamamen kaybolduğu 29 hastada sonucun horlamanın bittiği yönde olduğu, buna karşılık horlaması azalan 3 hastadan 2’sinin horlama şikayetlerinin zaman içerisinde tamamen kaybolduğu tespit edildi (31 hasta %79.4)..Tanımladığım uvulopalatopekside, temel amacımız fasya lata yardımı ile yumuşak damağın kalıcı elevasyonunu sağlamak ve tonusunu arttırmak sureti ile kollapsı ortadan kaldırarak horlamayı önlemektir.

Bu yöntemi uygularken damağın anatomisinin bozulmaması, velofarengeal yetmezlik, farengeal stenoz gibi ciddi komplikasyonlar gözlenmemesi, erken dönemde tespit edilen kanama ve ağrışiddetinin çok az olmasıklinikte başarıyla uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır

Uvulopalatopeksinin temel esası, yumuşak damağın fizyolojisini bozmadan orofarenksin potansiyel hava aralığını arttırmaya dayanmaktadır. Uvulopalatopeksi, otolog fasya lata yardımı ile yumuşak damağın uzunluğunu ve genişliğini azaltmak suretiyle uyku esnasında obstrüksiyonu azaltmakta, farenks hava aralığını genişletmektedir. Bu yöntemde esas olan, velofarengeal yetmezliğe neden olabilecek travmatik cerrahi girişimlerden kaçınmak ve horlamanın giderilmesinde anlamlı sonuçlar almaktır.

Uvulopalatopekside opere edilen hiçbir hastada kanama gözlenmedi. Opere edilen hastaların hiçbirinde şiddetli ve çok şiddetli ağrıgözlenmemiş olup hastaların 27 sinde ilk 3 günde orta derecede ağrı, 11 hastada ise hafif ağrı tespit edilmiştir.

Postroperatif 3. ayda yapılan kontollerde 31 hastada (% 79. 4) horlama şikayetlerinin tamamen kaybolduğu tespit edildi. 1 (% 2.5) hastada horlamanın şiddeti azalırken, 7 ( %17.9) hastada harhangi bir gelişme elde edilemedi 1. yıldaki kontrollerde ise, 3. ayda yapılan kontrollere benzer sonuçlar elde edildi. Sonuçlar UPPP ve Lazer uvulopalatoplasti ile karşılaştırıldığında cesaret vericidir. Horlamanın ortadan kalkmadığı7 hastadan 5 tanesinde greft kaybımeydana geldiği düşünülürse, yöntemin temel prensiplerinin doğru esaslar üzerine kurulduğu savunulabilir. Greft kaybı, cerrahi teknikteki uygulamadan kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlarla uvulopalatopeksinin uygulanma zorluğuna karşılık, horlamanın tedavisinde kullanılabilecek iyi bir cerrahi yöntemdir.